♥. Skalon A.M

91 tekstów – auto­rem jest ♥. Ska­lon A.M.

Chciałabym wie­dzieć, jak to jest mięć mnie w ser­cu. Chciałabym wie­dzieć, jak to jest trzy­mać mnie w ra­mionach, chciałabym wie­dzieć jak to jest być ze mną. Cho­ciaż jest we mnie ro­man­tyk. Ty chcesz ta­ki an­tyk ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2017, 02:09

Poczuł to jak morza ogień ogarnia,
ser­ce jest włas­nym korzeniem,
umysł jest umysłem.
Zgłębiaj marzenia,
bo ni­cość pożre Cię inaczej
i żyj miłością cho­ciaż gwiaz­dy pędzą wspak.
Nie przej­muj się innymi,
bo ona kocha Ciebie i dzień jut­rzej­szy.

(in­spi­rac­ja do już is­tniejące­go wier­sza, mo­jego ulubionego) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2017, 14:50

Wzór

Nig­dy nie zro­zumiem, dlacze­go przy To­bie czuję coś wyjątko­wego.
To jak­byś był przy naj­lep­szym przy­jacielu, przy którym nicze­go nie mu­sisz udawać.
Mówi­li mi bądź os­trożna, między zaurocze­niem a miłością jest cien­ka li­nia.
Tak długo próbo­wałeś to uk­ryć, dopóki nie spoj­rzałeś mi głębo­ko w oczy,
w te­dy wszys­tko się wy­dało.
Nie ob­chodzi mnie co kiedyś się wy­darzyło, Twój wzór bie­rze górę wewnątrz mnie. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 00:04

Uwierz kocha­nie, rzu­całam Cię w głowie na każdą stronę, w ser­cu moim za­puściłeś korzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 grudnia 2016, 00:03

Miej od­wagę wie­rzyć, w urzeczy­wis­tnienie prag­nień Two­jego serca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2016, 20:14

Mówią bierz z życia ile się da, ale co mam brać, sko­ro ono mi tyl­ko zabiera. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2016, 19:37

Grzywę wiatr przecze­suje.
Koński raj dziś się ra­duje.
Wie­cznie zielo­na tra­wa na niego doczekała.
Na ziemi dziew­czy­na bar­dzo płakała.

,,Niebo nie może być niebem, jeśli nie ma tam ko­nia, który by mnie przywitał" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2016, 19:27

W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś
i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś,
kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć.
Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć.
Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu.
Nie ważne jak da­leko będę,
ono zaw­sze bi­je dla Ciebie. 

aforyzm • 14 marca 2016, 23:46

Przychodzisz i wzbudzasz ogień we mnie.
Lecz ulat­niasz się jak dym, zmieniając mnie w po­piół.
Masz czel­ność wra­cać po więcej.


Niech płonie, niech grze­je, niech uno­si nas do nieba.
Niech płonie, niech grze­je, niech uno­si nas do nieba.
Jeśli miłość nasza istnieje... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2015, 21:49

Życie ni­kogo nie oszczędza, na­wet Je­zusa, był sy­nem Bożym i co z tego... 

aforyzm • 12 kwietnia 2015, 18:50

♥. Skalon A.M

Lope de Vega Quién lo probó, lo sabe. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huír el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño; creer que un cielo en un infierno cabe, dar vida y el alma a un desengaño, esto es amor: quién lo probó, lo sabe.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

♥. Skalon A.M

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 grudnia 2017, 01:48Nina K sko­men­to­wał tek­st Chciałabym wie­dzieć, jak to [...]

5 grudnia 2017, 02:09♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Chciałabym wie­dzieć, jak to [...]

11 maja 2017, 19:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poczuł to jak morza [...]

20 grudnia 2016, 00:16♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Odebranie dźwięku

23 października 2016, 16:41Cris sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wie­rzyć, w [...]

1 maja 2016, 17:58krysta sko­men­to­wał tek­st Mówią bierz z życia [...]

13 grudnia 2015, 22:11♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st On.  

14 czerwca 2015, 23:12♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st gg

13 kwietnia 2015, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie ni­kogo nie oszczędza, [...]

12 kwietnia 2015, 19:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie ni­kogo nie oszczędza, [...]