♥. Skalon A.M

89 tekstów – auto­rem jest ♥. Ska­lon A.M.

Wzór

Nig­dy nie zro­zumiem, dlacze­go przy To­bie czuję coś wyjątko­wego.
To jak­byś był przy naj­lep­szym przy­jacielu, przy którym nicze­go nie mu­sisz udawać.
Mówi­li mi bądź os­trożna, między zaurocze­niem a miłością jest cien­ka li­nia.
Tak długo próbo­wałeś to uk­ryć, dopóki nie spoj­rzałeś mi głębo­ko w oczy,
w te­dy wszys­tko się wy­dało.
Nie ob­chodzi mnie co kiedyś się wy­darzyło, Twój wzór bie­rze górę wewnątrz mnie. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 00:04

Uwierz kocha­nie, rzu­całam Cię w głowie na każdą stronę, w ser­cu moim za­puściłeś korzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 grudnia 2016, 00:03

Miej od­wagę wie­rzyć, w urzeczy­wis­tnienie prag­nień Two­jego serca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2016, 20:14

Mówią bierz z życia ile się da, ale co mam brać, sko­ro ono mi tyl­ko zabiera. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2016, 19:37

Grzywę wiatr przecze­suje.
Koński raj dziś się ra­duje.
Wie­cznie zielo­na tra­wa na niego doczekała.
Na ziemi dziew­czy­na bar­dzo płakała.

,,Niebo nie może być niebem, jeśli nie ma tam ko­nia, który by mnie przywitał" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2016, 19:27

W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś
i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś,
kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć.
Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć.
Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu.
Nie ważne jak da­leko będę,
ono zaw­sze bi­je dla Ciebie. 

aforyzm • 14 marca 2016, 23:46

Przychodzisz i wzbudzasz ogień we mnie.
Lecz ulat­niasz się jak dym, zmieniając mnie w po­piół.
Masz czel­ność wra­cać po więcej.


Niech płonie, niech grze­je, niech uno­si nas do nieba.
Niech płonie, niech grze­je, niech uno­si nas do nieba.
Jeśli miłość nasza istnieje... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2015, 21:49

Życie ni­kogo nie oszczędza, na­wet Je­zusa, był sy­nem Bożym i co z tego... 

aforyzm • 12 kwietnia 2015, 18:50

„Pew­ne dni w naszym życiu są z góry zap­la­nowa­ne.
Tak jak ten dzień, w którym od­na­lazłam Ciebie.
Na­wet gdy brzmi to ba­nal­nie, ja wiem, że tak mu­siało być .
Na naszej drodze, po­jawiają się tyl­ko ta­kie oso­by, które coś w nią wnoszą.
Niektórzy już na zaw­sze na niej pozostają.
Wte­dy we dwo­je zaczy­nacie tworzyć coś wspaniałego.
Bo nikt nie sta­je się tym kim jest, bez ciepła które przy­nosi przyjaźń.” 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2015, 01:30

Two­je piękno ma war­tość jeśli umiesz wy­rażać je tak, by dru­giej oso­bie ser­ce płonęło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 kwietnia 2015, 21:23

♥. Skalon A.M

Lope de Vega Quién lo probó, lo sabe. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huír el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño; creer que un cielo en un infierno cabe, dar vida y el alma a un desengaño, esto es amor: quién lo probó, lo sabe.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

♥. Skalon A.M

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 grudnia 2016, 00:16♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Odebranie dźwięku

23 października 2016, 16:41Cris sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wie­rzyć, w [...]

1 maja 2016, 17:58krysta sko­men­to­wał tek­st Mówią bierz z życia [...]

30 kwietnia 2016, 19:55shulag sko­men­to­wał tek­st Grzywę wiatr przecze­suje. Koński [...]

13 grudnia 2015, 22:11♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st On.  

14 czerwca 2015, 23:12♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st gg

13 kwietnia 2015, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie ni­kogo nie oszczędza, [...]

12 kwietnia 2015, 19:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie ni­kogo nie oszczędza, [...]

12 kwietnia 2015, 18:50♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Życie ni­kogo nie oszczędza, [...]

6 kwietnia 2015, 01:30♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st „Pewne dni w naszym [...]